Levande Roslagsbygd

- Skrivet och sagt i skolfrågan hösten 2012-

 

 

 

 

Artiklar om skolan:

Den lilla skolan är överlägsen.

Per Mjörne

 

Skolfrågan är regionalpolitik.

Peter Wahlfort

 

Vi vill att Norrtälje kommun

ska utvecklas.

Flera från Grisslehamn & Singö

 

 Låt fler barn gå i de mindre

 skolorna.

Lena Gidföf

 

Små skolor drar inte ner

studieresultatet.

Roger Lans

 

Bygdeskolorna är en billig affär

för kommunen.

Bo Gidlöf

 

 TV4-inslag där skolchefen

plötsligen pratar om finansiering istället för kvalitet.

 

 Hur utvecklas Herräng om

skolan läggs ner

Aleksandar Srndovic, Anders Lidén, Barbro Henriksson

 

 Många tveksamheter i

skolförvaltningens förslag

Lena Gidlöf

 

 Dags att välja väg

Kaj Johnsson

 

 Synen på landsbygden måste

förändras

Peter Wahlfort

 

Skolfrågan, eller nedläggningsförslagen tar aldrig slut.

 

Skolförvaltningen har tagit fram ett förslag för skolan där tio byskolor står på listan för stängning. Trots att vi i byarna har varit överens med beslutsfattarna många gånger de senaste åren kommer frågan om centralisering upp igen och igen.

 

Politiker kommer till Singö

 

Söndag 11 nov, kl 18:00 i Singö skola

Berit Jansson (C), första vice ordförande i kommunstyrelsen.

 

Tisdag 22 nov, kl 10:00 i Singö Församlinghus

Kjell Jansson (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

 

Välkommen att lyssna till vad de har att säga den här gången och att delge dem dina synpunkter!

 

 

 

Kvalitet i skolan - med andra ögon

 

Ett stort antal personer med anknyting till både skola och landsbygd har tagit fram ett dokument som visar att kvaliteten i den lilla skolan är minst lika hög som den stora och nu finns det knappast några argument kvar att ställa emot en utveckling av byskolorna i Norrtälje.

 

Förord

 

I dagarna debatteras skolans kvalitet och framför allt struktur i Norrtälje och på många andra håll runt om i Sverige, inte minst på grund av att nya krav ställs och kommer att ställas på skolan.

 

Nya skollagen kan vid första anblicken kräva en centralisering av skolorna men så är det naturligtvis icke. Sverige består till stora delar av landsbygd som även fortsättningsvis behöver mindre skolor för att samhället ska fungera. Skollagen erbjuder tillräckliga undantag för att hantera småskolor även i framtiden. Dessutom är lagen helt ny och har ännu inte hunnit prövas, testas eller knådas gentemot andra intressen, vilket alla nya lagar och regelverk normalt får underkasta sig. Det finns med andra ord ingen anledning att i dag stänga några skolor på grund av ny skollag. Foldern ”Kvalitet i skolan - med andra ögon” redovisar att kvalitet heller inte är ett gångbart argument för avveckling.

 

I stället behöver landsbygdskommuner föra en seriös dialog med Skolverket, lagstiftare, skolpersonal och med föräldrar om hur målen i skolan ska kunna uppfyllas på alternativa vägar.

De kommuner som kan hantera de nya utmaningarna, behålla och utveckla skolorna till moderna byskolor kommer att ha en betydande och intressant konkurrensfördel såväl i tävlan om de intressanta barnfamiljerna och entreprenörerna som i en allmän utveckling av sin kommun.

 

Redan i dag pågår en dynamisk utveckling av det lokala näringslivet i Norrtäljes landsbygd.

Förutom familjer som redan bor i landsbygden, med närhet till byskolan, är många stadsbor intresserade av landsbygdsalternativet där byskolan är en väsentlig, ofta avgörande  faktor vid valet av boende.  Dagens ”gröna våg” är av helt annan karaktär än den vi minns från 1970-talet. I dag finns det bärkraft i distansarbete och av att driva företag från i stort sett vilken plats som helst. Många av dagens och framtidens inflyttare är eller blir entreprenörer som bidrar till kommunens utveckling, nya företag startas eller drivs vidare med landsbygden som bas.

 

Dock krävs det en väl fungerande skola på nära håll för att det ska vara tillräckligt attraktivt eller ens möjligt att välja landsbygden. Utan skolor sker ingen utveckling, endast avveckling.

Det är inte bara de närmast berörda som påverkas. Företagare satsar knappast på en vikande marknad, servicen förtvinar, det blir allt längre mellan människor som fortsatt behöver vård och omsorg, i synnerhet när arbetskraften som kan utföra nödvändig service i regionen inte längre bor där.

 

Norrtäljes unika betingelser med en attraktiv landsbygd och skärgård i kombination med närheten till Stockholm och Arlanda ger ofantliga möjligheter som andra regioner saknar.

Kan vi inte ta hand om och utveckla det vi redan har lär anseendet avsevärt försämras för lång tid framöver, även i andra frågor. Det allmänna förtroendet för kommunen som företagarvänlig och lyhörd för sina medborgares synpunkter och livsval riskerar att raseras för överskådlig tid om byskolor avvecklas. En avveckling är definitiv. Att byskolor skulle kunna etableras på nytt inom något år när pendeln vänder är inte realistiskt. Därför kan man med fog säga att kommunen står inför en ödesfråga. Norrtälje kommun har inte råd att avveckla områden under utveckling.

 

Som väl är finns det en politisk vilja att vårda byskolorna.

Inför valet 2010 uttalade gruppledare för samtliga partier i kommunfullmäktige sitt stöd för byskolor. Det innebär att det finns fullt mandat för att bevara och utveckla dem. Däremot saknas det mandat för motsatsen.

 

 

Kommunen behöver ta beslut att Norrtälje ska utvecklas genom en seriös satsning på byskolorna.   

 

Beslutet torde vara lätt att ta:

Låg kostnad med ökad kvalitet i skolorna och en lång räcka med fördelar och skatteintäkter som kommer hela kommunens utveckling tillgodo.

 

 

Mycket nöje med foldern

Kvalitet i skolan

-med andra ögon

 

Ladda ner här

Eller gå direkt till källan >

Läs direkt på skärmen >

 

 

        LEVANDE ROSLAGSBYGD                  c/o Erneholm, Singö 1474, 760 45 Grisslehamn, 070-643 1723, 0175-100 42. Bankgiro 5854-8553