Enkätundersökning

 

Det är viktigt att ha en bred förankring redan i verksamhetsplanen för att kunna driva bygdens frågor på ett seriöst sätt varför enkätundersökningen gjordes i ett tidigt stadium. Dels för att känna av om föreningen var rätt ute i frågeställningarna men också för att bredda kunskapen om vad som anses som viktiga utvecklingsfrågor.

 

Enkätsvaren gav såväl det ena som det andra.

Svaren på frågorna i formuläret visar på en djup förankring hos många i bygden och utöver de svaren inkom också en lång rad övriga kommenterar som vittnar om engagemang och gav ytterligare material till utvecklingsarbetet. Att det idag finns bredband även på Fogdö och utstakade vandringsleder på Singö och Fogdö är delvis resultat av övriga kommentarer i enkätsvaren.

 
God svarsfrekvens

Hälften av de fastboende & en fjärdedel av de fritidsboende har svarat på enkäten!

 
Fastboende:
Singö Fogdö har ca: 380 permanentboende (2006)
192 har svarat på enkäten
185 har inte svarat.
 
Fritidsboende:
132 fritidsboende har svarat att de kan tänka sig att bosätta sig permanent på Singö, Fogdö.
 
Dessutom har ytterligare 542 fritidsboende svarat på enkäten.
 

Totalt:

270 svar registrerats för

862 personer som ingår i hushållen

 

 

 

Cirka hälften av de fastboende och ungefär en fjärdedel av de fritidsboende har med andra ord svarat på enkäten vilket ger ett mycket bra underlag att jobba vidare med.

 

 

 
Enbart utifrån enkätsvaren finns en potential för bygden att
få en fast befolkning om 500 invånare mot dagens 380.

Enkätsvar

Svaren redovisade i grafer

Läs mer >

 

Övriga kommentarer

I nära hälften av enkäterna (129st) lämnades övriga kommentarer, synpunkter och frågeställningar utöver frågeformuläret.

 

Ett försök till att kategorisera de fria kommentarerna leder till följande uppställning:

 

Kategori              antal kommentarer

 Affäroch Service 42
 Skola 19
 Bredband 15
 Arbete/Företag 14
 Buss/Kommunikation 13
 Båtplats 12
 Cykelbana 10
 Turism 9
 Bostad 9
 Café/Restaurang 9
 Trafik 8
 Fritidssyssel. 8
 Miljö 8
 Bad o Brygga 7
 Kommunen 6
 Kyrkan 5
 Föreningsliv 5
 Äldreboende 4
 TV 4

 

Det stora antalet kommentarer för Affär o Service samt Skolan består till stora delar av mycket positiva omdömen för en väl fungerande affär och om skolans miljö och innehåll.

 

Vandringsleder finns inte som kategori men återfinns i olika varianter bl a inom "Cykelbana" och "Fritids-sysselsättning"

 

Läs kommentarer här >

 

 

Enkätsvar >

 

_____________________________

 

    Info@LevandeRoslagsbygd.se     c/o Erneholm,  Singö pl 1474,   760 45 Grisslehamn.  Tele 070-643 1723,  0175-100 42.  Bankgiro 5854-8553

   
 PLANER  - VISIONER - MÅL           Enkätsvar - grafer          Kommentarer

ENKÄTUNDERSÖKNING 2006