singo.se

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER

För att uppnå målen och svara upp mot svaren i enkät-undersökningen sker arbeten i olika forum och på flera olika sätt.

      

 Båtplatser

 Bostadsbörs

 Utvecklingsplan

 Vandringsleder

 Bussturer

 Enkätundersökning

 Kultur

 Bredband

 Befolkningsutveckling

 

 

PÅ GÅNG

 

 Aktiviteter under uppstart

Företagsregister kan samlas på 

hemsidan och varje företag och förening får sin "egen" sida.

 

Bostadsbyggnation vid prästgården är ett spännande projekt som kan bli verklighet.

 

Landsbygdsprogram för Norrtälje och även för Singö har varit på remiss och bereds nu för beslut i fullmäktige.

 

Vill du vara med och påverka, driva ett projekt, bistå, hjälpa till, ingå i en grupp, jobba på egen hand eller bara lyssna av vad som händer?

 

Du är alltid vällkommen!

 

 

KONTAKTER

 

Alla kontakter till arbetsgrupper, personer och styrelse finns här.

Kontakta oss!

 

 

 

Målsättningar och Visioner

 

Singös framtid skall vara resultatet av ett nära samarbete mellan alla som bor på öarna, bofasta såväl fritidsboende, med företag och föreningar, med Norrtälje kommun, Stockholms landsting och län.

 

Bevara Singö skola

Singö skola ska inte bara bevaras, utan också ges förutsättningar att fortsätta utvecklas som attraktivt alternativ till gängse större skolor.

 

Fördubblad befolkning

Den bofasta befolkningen, som idag uppgår till ca 370 personer, behöver öka, gärna till det dubbla, för att säkerställa öarnas kvaliteter med avseende på kulturell utveckling, socialt liv och service, kommunikationer, tillgång till skola och affär.

 

Att fördubbla befolkningen låter drastiskt men betänk då att under sommaren bor det 4000 personer på Singö och Fogdö i fritidshus och i övrigt tomma gårdar utan att det blir särskilt överbefolkat, så ytterligare 3-400 fastboende på öarna kan bara vara positivt. Det är i sig är en stor förmån, att det faktiskt inte medför några negativa konskekvenser att tala om med en rejäl inflyttning.

 

Singö har potential att med bibehållen särart och förstärkta kvaliteter utvecklas för att möta samtida förändringar och nya behov både i den egna bygden och från det omgivande samhället.

 

Rätt till att åldras i sin hemmiljö

Singöbor som åldras skall kunna bo kvar på ön också sedan de inte orkar eller vill sköta en egen fastighet. För detta krävs hyresbostäder som är utformade för att underlätta deras liv och sociala samvaro. 

 

Förenkla för unga

Unga skall kunna etablera ett första eget boende, bilda familj och pröva att bo i en miljö som de uppskattar utan att redan från början köpa eller bygga ett eget hus. Också för denna grupp behövs hyresbostäder.

 

Fritidsbor har stora möjligheter att flytta ut

Fritidsboende skall uppmuntras att permanenta sitt boende på ön. Det skall gälla både familjer i produktiv ålder och äldre som väljer att som pensionärer bosätta sig i sina fritidshus.

 

En redan företagstät bygd har utrymme för fler

Möjligheterna att driva verksamhet på Singö skall underlättas så att fler yrkes­verksamma bosätter sig på ön. För detta krävs bättre kommunikationer och service, utbyggda nätverk där yrkesverksamma kan stötta varandra, lokaler där gamla och nystartade företag kan etablera en produktiv arbetsgemenskap.

 

Kommunikationer, både kollektivtrafik och modern IT-kommunikation, behöver förbättras. Detta är lika viktigt för alla – företagare och distansarbetare, skolbarn och åldringar, fast boende och fritidsboende.

 

Ett enda vindkraftverk kan försörja hela bygden,

inklusive alla fritidshus

Singö behöver i möjligaste mån göra sig oberoende av omvärlden med avseende på energi- och elförsörjning. Vinden och vattnet finns i överflöd ­och är resurser att utnyttja. Det gäller för alla – bofasta och fritidsboende.

 

Särarten finns i överflöd och är bygdens styrka

Singö behöver medverka till en gynnsam utveckling av naturmiljön. Målet skall vara att leva i balans med naturens resurser och förutsättningar. Det tradi­tionella odlingslandskapet behöver hållas öppet. Skogarna behöver skötas för god avkastning och som en tillgång för det rörliga friluftslivet. Stränderna behöver hållas fria från att växa igen.

 

Boende på en ö vill ha givetvis ha tillgång till havet

Tillgången till vattnet i form av bryggor och badplatser behöver garanteras för både bofasta och fritidsboende.

 

Utvecklingsplan

 

Mycket av det vi vill åstadkomma inom Levande Roslagsbygd är beroende av politiska beslut.

 

I arbetsgrupperna följs politiska beslut upp, möten ordnas med politiker, deltar i politiska möten och samråd etc.

 

Ett samarbete har utvecklats med kommunens utvecklingskontor vilket har lett fram till att Levande Roslagsbygd fått uppgift att delta i, och ta fram kommunens kommande utvecklingsplan.

 

Ett utkast är klart sedan 2007 och är numera bygdens eget, levande dokument. Utkastet är ett underlag för fortsatt arbete.

 

Läs utvecklingsplan här >

 

 

Arbetsgrupp Utvecklingsplan:
Anders Erneholm

Helén Lalér-Herbring

Jöran Lindvall

Peter Wahlfort

 

 

BLI MEDLEM

 

Vill du ha en levande bygd?

Ansökningsblankett finns här >

Årsavgift 50 kr, familj 100 kr

 

 

 

    Info@LevandeRoslagsbygd.se     c/o Erneholm,  Singö pl 1474,   760 45 Grisslehamn.  Tele 070-643 1723,  0175-100 42.  Bankgiro 5854-8553

   

PLANER  VISONER  MÅL